Wanneer partners uit elkaar gaan, komt de vraag aan de orde of er partneralimentatie moet worden voldaan. Zijn er minderjarige kinderen betrokken, dan speelt ook de vraag in hoeverre kinderalimentatie moet worden betaald.

Partneralimentatie
Wanneer partners gaan scheiden of hun geregistreerd partnerschap verbreken, kan ook de vraag rijzen of er partneralimentatie moet worden voldaan. Net als bij kinderalimentatie spelen hier vele factoren een rol. Belangrijk is dat kinderalimentatie altijd voorgaat op partneralimentatie. In het geval dat de alimentatieplichtige partner onvoldoende financiële middelen heeft om na kinderalimentatie nog partneralimentatie te voldoen, kan er aldus geen partneralimentatieverplichting worden vastgesteld.

Kinderalimentatie
In de wet is opgenomen dat ouders verplicht zijn bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van hun kinderen. Dat ouders gaan scheiden of anderszins hun relatie verbreken, maakt deze verplichting niet anders. In de praktijk zien wij vaak dat de ouder waar het kind niet zijn of haar hoofdverblijf heeft, kinderalimentatie moet betalen. In uitzonderingsgevallen kan het echter ook zo zijn dat de ouder waar het kind wel zijn of haar hoofdverblijf heeft, kinderalimentatie moet betalen. Dit zodat de andere ouder voldoende financiële middelen heeft om tijdens de contactmomenten het kind te kunnen verzorgen.
De hoogte van de te betalen kinderalimentatie is van vele factoren afhankelijk en niet op voorhand aan te geven. Belangrijke vragen kunnen zijn: wat was uw inkomen en het inkomen van uw ex-partner tijdens de relatie? Wat is het huidige inkomen? Hoeveel kinderen telt het gezin? Is er sprake van een samengesteld gezin? Dit alles maakt de berekening van kinderalimentatie complex.

Alimentatie jong-meerderjarige
Nadat het kind 18 jaar is geworden, wordt de kinderalimentatie omgezet in een alimentatie voor de jong-meerderjarige. Deze alimentatieverplichting geldt in principe totdat het kind 21 jaar oud is. Onder omstandigheden kan deze verplichting echter worden uitgebreid voor bijvoorbeeld de duur van de studie van het kind. De ouders kunnen deze verlengde onderhoudsverplichting ook in een ouderschapsplan vastleggen. Het kind kan de ouders hier dan ook aan houden.
Het uitgangspunt is dat de alimentatie jong-meerderjarige op de rekening van het kind zelf wordt gestort. De ouders kunnen hier in samenspraak met het kind andere afspraken over maken. Uit de praktijk blijkt dat ouders en het kind vaak overeenkomen dat wanneer het kind nog bij een van de ouders woonachtig is, de alimentatie jong-meerderjarige op de rekening van de ouder wordt gestort.

Vaststellen alimentatie
Het heeft de voorkeur om in goed onderling overleg een regeling te treffen over de alimentatieverplichting. Ook wanneer u in onderling overleg een regeling heeft getroffen, heeft het de voorkeur deze regeling door de rechter te laten bekrachtigen. Mocht de alimentatieplichtige ouder onverhoopt niet aan zijn of haar verplichting voldoen, dan kan de alimentatiegerechtigde zonder tussenkomst van de rechter overgaan tot inningsmaatregelen.
Lukt het niet om in onderling overleg een regeling te treffen, dan kan de rechter worden verzocht de alimentatieverplichting vast te stellen.

Wijzigen van alimentatie
Het kan voorkomen dat de situatie van de ouders wijzigt nadat de alimentatieverplichting is vastgesteld. Denk hierbij aan een huwelijk met een nieuwe partner, de geboorte van een nieuw kind, maar ook een inkomensverhoging of -daling. In dat geval kan er een grond zijn om een nieuwe alimentatieberekening op te stellen en de alimentatieverplichting te wijzigen.

Indexering
Ieder jaar maakt de Minister van Justitie in de maand oktober het percentage bekend waarmee de alimentatieverplichting wordt verhoogd. Dit noemt men de wettelijke indexering. De nieuwe verplichting gaat in per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Via www.lbio.nl kunt u gemakkelijk de nieuwe bijdrage berekenen.
Heeft u vragen over het vaststellen of wijzigen van alimentatie?

    Neem gerust contact met ons op: