In sommige situaties kan het nodig zijn dat er in het belang en ter bescherming van een kind wordt ingegrepen in de verzorging en opvoeding door de ouders. Dit ingrijpen kan gebeuren doordat bijvoorbeeld de ouder niet in staat is om de zorg voor een kind op zich te nemen, maar ook bijvoorbeeld wegens omstandigheden vanuit het kind zelf.

Ondertoezichtstelling

De meest bekende en meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling. Door de rechtbank wordt er een gezinsvoogd aangesteld die werkzaam is bij een gecertificeerde instelling. De gezinsvoogd kijkt met de ouders mee in de opvoeding van een kind en begeleid ouders ook hierin.

Uithuisplaatsing

Een andere mogelijke kinderbeschermingsmaatregel is de uithuisplaatsing. Een uithuisplaatsing gaat vaak hand in hand met een ondertoezichtstelling. Bij een uithuisplaatsing wordt een kind buiten het gezin van de ouders geplaatst. Uit de praktijk blijkt dat er veel wordt gekeken naar een zogenaamde netwerkplaatsing bij bijvoorbeeld grootouders of andere familieleden. Wanneer een netwerkplaatsing niet mogelijk is, kan een kind worden geplaatst in een pleeggezin. Wanneer dit nodig is, kan een kind ook in een instelling worden geplaatst.

Gezag beëindigende maatregel

Tot slot kan de rechter besluiten het gezag van een ouder of de ouders beëindigen. Een gezag beëindigende maatregel is vergaand en wordt vaak als laatste middel ingezet. Wanneer ouders het gezag over hun kind verliezen, zal er een voogd worden aangesteld die de gezagsbeslissingen over het kind kan nemen. Veelal woont het kind ook niet mee bij de ouders, maar woont het kind elders.

Ouders moeten ook bij een gezag beëindigende maatregel zoveel mogelijk worden betrokken bij het kind ook al hebben zij feitelijk geen mogelijkheid meer om beslissingen over het kind te nemen. Het recht op omgang van het kind met de ouders blijft, behoudens uitzonderingen, bestaan.

Kinderbeschermingsmaatregelen grijpen diep in in het leven van ouders en kinderen. Het is daarom van groot belang dat de ouders goed worden begeleid en van advies worden voorzien. De familierecht advocaten van Maet Advocaten kunnen u hierin bijstaan. Neem contact met ons op via”

    Neem gerust contact met ons op: