Het recht op vakantie met behoud van loon is een belangrijk beginsel van het sociale recht van de Europese Unie. Als werknemer moet u de gelegenheid krijgen om uit te rusten en te ontspannen. Er wordt onderscheid gemaakt in wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen
Als werknemer heeft u over ieder jaar waarin u gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, ook recht op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen.

Om te bevorderen dat werknemers regelmatig en tijdig ontspannen door vakantie op te nemen, is een vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen opgenomen in de wet. Hiermee moet uitval wegens overbelasting voorkomen worden.

In principe vervallen wettelijke vakantiedagen na afloop van de opbouwperiode, plus zes maanden. Dat betekent dat de vakantiedagen opgebouwd in 2019 op 1 juli 2020 in principe zullen vervallen indien u deze niet heeft opgenomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft echter geoordeeld dat een vervaltermijn enkel toegestaan is als de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om gebruik te maken van zijn recht op vakantie.

Uw werkgever hoeft u niet te dwingen vakantie op te nemen. Wel kan uw werkgever u aanmoedigen om vakantie op te nemen en u hierbij informeren over het vervallen van uw vakantiedagen aan het einde van de opbouwperiode, plus zes maanden. Deze kennisgeving moet op nauwkeurige wijze en tijdig gebeuren, zodat uw vakantie nog kan zorgen voor rust en ontspanning.

De bewijslast hiervan rust op uw werkgever. Uw werkgever moet kunnen aantonen zorgvuldig gehandeld te hebben en dat u daadwerkelijk in staat bent gesteld om uw vakantiedagen op te nemen. Indien uw werkgever dit niet kan aantonen, zullen uw wettelijke vakantiedagen niet vervallen na afloop van de opbouwperiode, plus zes maanden.

Verval vakantiedagen bij ziekte
Indien u gedurende het gehele opbouwjaar en de zes maanden erna om medische redenen niet in staat bent geweest om vakantie op te nemen, vervallen uw vakantiedagen niet. Dit is enkel het geval indien u om medische redenen niet in staat bent uw eigen arbeid te verrichten en u evenmin andere duurzame benutbare mogelijkheden heeft om naar de arbeid terug te keren. U bent dan vrijgesteld van uw verplichtingen tot re-integratie. In dat geval is het niet mogelijk voor u om te re-integreren en bent u dus ook niet in staat om te ontspannen.

Let op, indien u langdurig ziek bent, maar wel in staat bent om te re-integreren, wordt u in staat geacht vakantiedagen te kunnen opnemen. In dat geval zullen uw vakantiedagen in beginsel wel vervallen als u hiervan geen gebruik maakt.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Het is mogelijk om in de arbeidsovereenkomst of in de cao bovenwettelijke vakantiedagen overeen te komen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na verloop van vijf jaar. Ook in het geval van ziekte geldt een vervaltermijn van vijf jaar.

Meer informatie of advies over het verval van vakantiedagen?
Heeft u een vraag of wilt u advies over het vervallen van vakantiedagen en wat dat voor u of uw organisatie betekent? Neem dan contact op met een van onze medewerkers van onze sectie Arbeidsrecht: mr. Jeroen Brakke, mr. Jan-Kees den Haan, mr. Nicole Bentvelzen of mr. Merel van Ballegoij.