Ons kantoor zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze pagina geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtregeling 
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Als dit niet tot een oplossing leidt kunt u zich  wenden tot één van de volgende advocaten: mw mr A.C. Zonneveld (via azonneveld@maet.nl of de heer mr S. van Veldhuizen (svanveldhuizen@maet.nl).

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan alleen nádat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Ook uw advocaat kan een geschil aan de Geschillencommissie voorleggen (m.n. over financiële aspecten).

Het wettelijk geregelde toezicht op en tuchtrecht voor advocaten waarborgt een correct beroepsmatig handelen en blijft uiteraard van toepassing.

Geschillencommissie Advocatuur
De Geschillencommissie Advocatuur valt onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB), gevestigd in Den Haag.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Wanneer u een klacht in behandeling geeft van de Geschillencommissie Advocatuur ziet u daarmee af van de mogelijkheid van een procedure bij de ‘gewone’ rechter. Om die reden moet het inschakelen van de Geschillencommissie Advocatuur schriftelijk worden overeengekomen door u en uw advocaat. Inzake geschillen over een declaratie dient u het bedrag van de declaratie bij de Geschillencommissie in depot te geven vóór de zaak in behandeling wordt genomen.

De Geschillencommissie behandelt de zaak
U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie. De klacht kan schriftelijk worden ingediend of door het invullen van een formulier op de website van de Geschillencommissie. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd, zonder overleg met u over de termijnoverschrijding.

De klacht wordt behandeld volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Een kopie van dit reglement zult u desgevraagd van uw advocaat ontvangen. Ook is het reglement te verkrijgen op onderstaand adres van de Geschillencommissie.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adres
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(Bordewijklaan 46 (2e etage))
tel. 070 – 310 53 10
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/